граф Ичен Интерфейс

16.12.2014

Как го определяме?

Първо малко не-GUI

Няколко примера

70' терминали

DOS

Все още са живи

Windows и cmd.exe

Bash и GNU tools

Защо ги ползваме още?

lsof / | awk '{ if($7 > 1048576) print $7/1048576 "MB" " " $9 " " $1 }' | sort -n -u | tail

Защо ни е туй GUI?

Как създаваме GUI-та?

Най - логичния подход

От 1999 до 2006 в изолация

Не!

И все пак текстовите "GUI" няма скоро да умрат

"Истински" GUI

Прозорци, мишка, мениджъри на прозорци

Като казахме window manager-и...

Видове window manager-и

Ох, ама те са много!?

Библитеки за графични интерфейси

Има променлив успех

Windows Presentation Foundation

GTK

tk

qt

wxWidgets

SWING

Cocoa

В Go

go-qt5

go-gtk

go-qml

glfw3 през go-gl

Demos

Въпроси?