Регулярни изрази

18.11.2013

История

Проблемна област

най-общо: работа с текстови низове

Call me maybe?

Искаме да проверим дали даден низ е валиден мобилен номер.
Това означава:

Пф. Тривиално

func isValidMobilePhone(number string) bool {
  code := number[:3]
  if code != "087" && code != "088" && code != "089" {
    return false
  }

  if number[3] == '0' || number[3] == '1' {
    return false
  }

  return len(number[4:]) == 6
}

Пф. Тривиално и адекватно

func isValidMobilePhone(number string) bool {
  return regexp.MustCompile(`^08[789][2-9]\d{6}$`).MatchString(number)
}

Nice, a?

Понятия и терминология

Регулярните изрази в контекста на Go

godoc regexp/syntax

Задаване на шаблон

Всеки символ, освен някои специални, означава себе си.

Цялата магия е в специалните символи:
. \| ( ) [ ] { } + \ ^ $ * ?

Някои символи са специални само в определен контекст (например символът -)

Компилация на регулярен израз

re, err := regexp.Compile(`Hello`)
re := regexp.MustCompile(`Hello`)

Второто изпада в паника, ако регулярният израз не е валиден

Пример

re := regexp.MustCompile(`Hello`)

if re.MatchString("Hello Regular Expression.") {
  fmt.Printf("Match ")
} else {
  fmt.Printf("No match ")
}

func matcher(pattern, text string) string

matcher(`pat`, "Find a pattern.") // Find a (pat)tern.
matcher(`#`, "What the ###?")   // What the (#)##?

Магия от level 1 -- Повторения (quantifiers)

В последното можем да пропуснем m или n:

func matcher(pattern, text string) string

matcher(`pat`, "Find a pattern.") // Find a (pat)tern.
matcher(`#`, "What the ###?")   // What the (#)##?

Алчност (greedy)

matcher(`[hH]o+`, "Hoooooohohooo...") // (Hoooooo)hohooo...
matcher(`[hH]o+?`, "Hoooooohohooo...") // (Ho)ooooohohooo...

Примери

matcher(`o+`, "Goooooooogle")         // G(oooooooo)gle

matcher(`[hH]o+`, "Hohohoho...")        // (Ho)hohoho...

Хм. Не искахме точно това. По-скоро:

matcher(`([hH]o)+`, "Hohohoho...")       // (Hohohoho)...

matcher(`([hH]o){2,3}`, "Hohohoho...")     // (Hohoho)ho...

Скоби и групиране

Символите ( и ) се използват за логическо групиране на части от шаблона с цел:

Повече за тях -- след малко

Значение на специалните символи

Символът | има смисъла на "или"

matcher(`day|nice`, "A nice dance-day.") // A (nice) dance-day.
matcher(`da(y|n)ce`, "A nice dance-day.") // A nice (dance)-day.

NB! Единствено | се прилага не над непосредствените му
символи/класове, а на целия низ отляво/отдясно:

matcher(`ab|c|e`, "abcdef")  // (ab)cdef
matcher(`am|c|e`, "abcdef")  // ab(c)def
matcher(`a(m)|c|e`, "abcdef") // ab(c)def

Символни класове

Набор от символи, заграден от [ и ], например [aeoui].
Съвпадат с точно един от символите, описани в класа:

matcher(`[aeoui]`, "Google") // G(o)ogle

Отрицание на символен клас -- ^ в началото на класа:

matcher(`[^CBL][aeoui]`, "Cobol") // 'Co(bo)l'

Диапазон от символи -- - между два символа в символен клас:

matcher(`[0-9]{1,3}-[a-z]`, "Figure 42-b") // Figure (42-b)
matcher(`[^a-zA-Z-]`, "Figure-42-b")    // Figure-(4)2-b

Групи и прихващане

Символите ( и ) се използват за логическо групиране на части от шаблона с цел:

re := regexp.MustCompile(`.at`)
res := re.FindAllStringSubmatch("The cat sat on the mat.", -1)
fmt.Printf("%v", res)
// [[cat] [sat] [mat]]

Find and replace

Можем да разменим местата на две думи

re := regexp.MustCompile("([a-z]+) ([a-z]+)")
re.ReplaceAllString("foo bar", "$2 $1")

или да имаме по-сложна логикa, върху всяко от съвпаденията

re.ReplaceAllStringFunc("foo with bar", func(match string) string {
    if len(match) > 3 {
        return match + "!!!"
    }
    return match
})
// foo with!!! bar

или ...

re := regexp.MustCompile("a(x*)b")
fmt.Println(re.ReplaceAllLiteralString("-ab-axxb-", "Щ"))
// -Щ-Щ-

Обяснете последното :)

Split

Често strings.Split() е крайно недостатъчен.

re := regexp.MustCompile("[0-9]")
re.Split("Помощ1не2ми3работи4space5клавиша!", -1)
// []string{"Помощ" "не" "ми" "работи" "space" "клавиша!"}

Вторият аргумент указва максималната дължина на върнатия слайс.

re := regexp.MustCompile("[0-9]")
re.Split("Помощ1не2ми3работи4space5клавиша!", 3)
// []string{"Помощ" "не" "ми3работи4space5клавиша!"}

Флагове

regexp.Compile(`(?i)n`)

Кодът на matcher()

func matcher(pattern, text string) string {
  match := regexp.MustCompile(pattern).FindStringIndex(text)
  if match == nil {
    return ""
  }

  begin := match[0]
  end := match[1]
  return fmt.Sprintf("%s(%s)%s\n", text[:begin], text[begin:end], text[end:])
}

След като вече всички сме наясно, че са мега яки...

Encouraging regular expressions as a panacea for all text processing
problems is not only lazy and poor engineering, it also reinforces
their use by people who shouldn't be using them at all.

-- Rob Pike

Regular Expression Matching Can Be Simple And Fast

but is slow in Java, Perl, PHP, Python, Ruby, ...

Russ Cox
rsc@swtch.com
January 2007

Въпроси?