Concurrency 102

12.11.2014

Въпрос за мъфин #1

Как постигаме паралелизъм в Go?

Въпрос за мъфин #2

Какво е отношението между go рутини и нишки?

Въпрос за мъфин #3

Каква е разликата между паралелизъм и конкурентност?

Въпрос за мъфин #4

Как Дойчо ви препоръчва да изчакваме много go рутини да си свършат работата?

Въпрос за мъфин #5

Какво става в go, когато всички go рутини блокират? Т.е. при deadblock?

Cond

type Cond struct {
  // L is held while observing or changing the condition
  L Locker
  // contains filtered or unexported fields
}

Communicate by sharing vs. Share by communicating

Channels

Употреба на канали

IO в канал

Операциите по изпращане и получаване се изпълняват с оператора <-

Канал може да бъде затворен

Създаване на канали

intChannel := make(chan int)
stringBufferedChannel := make(chan string, 5)
readOnlyChannel := make(<-chan int)
writeOnlyChannel := make(chan<- int)

Каналите са първокласни обекти в Go

c := make(chan chan int)
func doSomething(input <-chan string) {}
func doSomethingElse() chan string {
 result := make(chan string)
 return result
}

nil channel

Никога не използвайте неинициализиран канал!

package main

func main() {
  var c chan string
  c <- "ping" // deadlock
}
package main

import "fmt"

func main() {
  var c chan string
  fmt.Println(<-c) // deadlock
}

Пример

c := make(chan int)

go func() {
  list.Sort()
  c <- 1
}()

doSomethingForAWhile()
<-c

По-сложен пример

var sem = make(chan struct{}, MaxOutstanding)

func handle(r *Request) {
  <-sem
  process(r)
  sem <- struct{}{}
}

func init() {
  for i := 0; i < MaxOutstanding; i++ {
    sem <- struct{}{}
  }
}

func Serve(queue chan *Request) {
  for {
    req := <-queue
    go handle(req)
  }
}

Deadlock

func main() {
   c := make(chan int)
   c <- 42
   val := <-c
   println(val)
}

Затваряне на канали

package main

import "fmt"

func main() {
  ch := make(chan string)

  go func(output chan string) {
    for i := 0; i < 5; i++ {
      output <- fmt.Sprintf("sending N=%d", i)
    }
    close(output)
  }(ch)

  for i := 0; i < 7; i++ {
    val, ok := <-ch
    fmt.Printf("Recieved: %#v, %#v\n", val, ok)
  }

  ch <- fmt.Sprintf("where is your towel?")
}

range

Помните ли как ви казахме, че range е нещо супер яко?

for val := range ch {
  fmt.Printf("Recieved: %#v\n", val)
}

select

select {
case v1 := <-c1:
  fmt.Printf("received %v from c1\n", v1)
case v2 := <-c2:
  fmt.Printf("received %v from c2\n", v2)
default:
  fmt.Printf("no one was ready to communicate\n")
}

Накратко: switch за канали.
Надълго: Изчаква първия канал, по който е изпратена стойност

Concurrency patterns

Timeout

select {
case result := <-google:
  fmt.Printf("received %v from google\n", result)
case result := <-bing:
  fmt.Printf("received %v from bing\n", result)
case <- time.After(1 * time.Second):
  fmt.Printf("timed out\n")
}

Игра на развален телефон

Игра на развален телефон

package main

import (
	"fmt"
)

func f(left, right chan int) {
  left <- 1 + <-right
}

func main() {
  const n = 100000
  leftmost := make(chan int)
  right := leftmost
  left := leftmost

  for i := 0; i < n; i++ {
    right = make(chan int)
    go f(left, right)
    left = right
  }

  go func(c chan int) { c <- 1 }(right)
  fmt.Println(<-leftmost)
}

Generators

package main

func fib() <-chan int {
  c := make(chan int)
  go func() {
    for a, b := 0, 1; ; a, b = b, a+b {
      c <- a
    }
  }()
  return c
}

func main() {
  fibonacci := fib()
  for i := 0; i < 10; i++ {
    println(<-fibonacci)
  }
}

Fan In

func talk(msg string) <-chan string {
  c := make(chan string)
  go func() {
    for i := 0; ; i++ {
      c <- fmt.Sprintf("%s: %d", msg, i)
      time.Sleep(time.Duration(rand.Intn(1e3)) * time.Millisecond)
    }
  }()
  return c
}
package main

import (
	"fmt"
	"math/rand"
	"time"
)

func main() {
  kiro := talk("Kiro")
  ned := talk("Ned")
  for i := 0; i < 5; i++ {
    fmt.Println(<-kiro)
    fmt.Println(<-ned)
  }
}

// TALK START OMIT
func talk(msg string) <-chan string { // HL
	c := make(chan string)
	go func() {
		for i := 0; ; i++ {
			c <- fmt.Sprintf("%s: %d", msg, i)
			time.Sleep(time.Duration(rand.Intn(1e3)) * time.Millisecond)
		}
	}()
	return c
}

// TALK END OMIT

Fan In <- Concurrency

func fanIn(input1, input2 <-chan string) <-chan string {
  c := make(chan string)
  go func() {
    for {
      select {
      case s := <-input1:
        c <- s
      case s := <-input2:
        c <- s
      }
    }
  }()
  return c
}
package main

import (
	"fmt"
	"math/rand"
	"time"
)

// TALK START OMIT
func talk(msg string) <-chan string { // HL
	c := make(chan string)
	r := rand.New(rand.NewSource(time.Now().UnixNano()))
	go func() {
		for i := 0; ; i++ {
			c <- fmt.Sprintf("%s: %d", msg, i)
			time.Sleep(time.Duration(r.Intn(1e3)) * time.Millisecond)
		}
	}()
	return c
}

// TALK END OMIT

// FANIN START OMIT
func fanIn(input1, input2 <-chan string) <-chan string { // HL
	c := make(chan string)
	go func() { // HL
		for {
			select { // HL
			case s := <-input1:
				c <- s // HL
			case s := <-input2:
				c <- s // HL
			} // HL
		}
	}()
	return c
}

// FANIN END OMIT

func main() {
  c := fanIn(talk("Ned"), talk("Kiril"))
  for i := 0; i < 10; i++ {
    fmt.Println(<-c)
  }
}

Finish channel

func fanIn(input1, input2 <-chan string, finish chan struct{}) <-chan string {
  c := make(chan string)
  go func() {
    defer wg.Done()
    defer close(c)
    for {
      select {
      case s := <-input1:
        c <- s
      case s := <-input2:
        c <- s
      case <-finish:
        return
      }
    }
  }()
  return c
}

Finish channel

package main

import (
	"fmt"
	"math/rand"
	"sync"
	"time"
)

var wg sync.WaitGroup

// TALK START OMIT
func talk(msg string) <-chan string { // HL
	c := make(chan string)
	r := rand.New(rand.NewSource(time.Now().UnixNano()))
	go func() {
		for i := 0; ; i++ {
			c <- fmt.Sprintf("%s: %d", msg, i)
			time.Sleep(time.Duration(r.Intn(1e3)) * time.Millisecond)
		}
	}()
	return c
}

// TALK END OMIT

// FANIN START OMIT
func fanIn(input1, input2 <-chan string, finish chan struct{}) <-chan string { // HL
	c := make(chan string)
	go func() {
		defer wg.Done()
		defer close(c) // HL
		for {
			select {
			case s := <-input1:
				c <- s
			case s := <-input2:
				c <- s
			case <-finish: // HL
				return
			}
		}
	}()
	return c
}

// FANIN END OMIT

func main() {
  wg.Add(1)
  finish := make(chan struct{})
  c := fanIn(talk("Ned"), talk("Kiril"), finish)
  for value := range c {
    fmt.Println(value)
    if len(value) > 8 {
      close(finish)
    }
  }
  wg.Wait()
}

Въпроси?