Въведение в Go

07.10.2014

Малко история

Малко история

C for the 21st century

"Трите свята"

Резултатът

Стандартната библиотека

archive tar zip bufio builtin bytes compress bzip2 flate gzip lzw
zlib container heap list ring crypto aes cipher des dsa ecdsa
elliptic hmac md5 rand rc4 rsa sha1 sha256 sha512 subtle tls
x509 pkix database sql driver debug dwarf elf gosym macho pe
encoding ascii85 asn1 base32 base64 binary csv gob hex json
pem xml errors expvar flag fmt go ast build doc format parser
printer scanner token hash adler32 crc32 crc64 fnv html
template image color draw gif jpeg png index suffixarray io
ioutil log syslog math big cmplx rand mime multipart net http
cgi cookiejar fcgi httptest httputil pprof mail rpc jsonrpc smtp
textproto url os exec signal user path filepath reflect regexp
syntax runtime cgo debug pprof race sort strconv strings sync
atomic syscall testing iotest quick text scanner tabwriter
template parse time unicode utf16 utf8 unsafe

Научените уроци

Малко код

package workq

type Queue []*Item

func (q *Queue) Push(item *Item) {
  *q = append(*q, item)
  go item.Translate()
}

func (q *Queue) Pop() *Item {
  if !q.IsEmpty() {
    old := *q
    item := old[0]
    <- item.Done
    *q = old[1:len(old)]
    return item
  }
  return nil
}

func (q *Queue) Len() int {
  return len(*q)
}

Защо Go?

Състезание по популярност

Go vs Java в Google Trends

Да сложим и C++ в картинката

Първата производна

Stack Overflow by tags

Не толкова драматичен растеж

Инсталация

* Linux, FreeBSD

Инсталирате си пакета go от вашия пакетен мениджър

* Mac OSX

* Windows

Инсталация, епизод 2

1. Създавате директория ~/go
2. Слагате следните два реда в ~/.profile

export GOPATH=$HOME/go
export PATH=$PATH:$GOPATH/bin

* За Windows-аджийте има уловки:

Hello, world!

За да сме сигурни, че сме направили всичко като хората, създаваме файл hello.go:

package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Printf("Hello, world!\n")
}

и изпълняваме

go run hello.go

Ако всичко изглежда наред, правим скрийншот и получаваме точка :)

Как да пишем код на Go?

Имаме инструментът go, който се грижи за достатъчно много неща.
Повечето настройки се правят с environment variables.
workspace, с три основни директории:

$ go

build    compile packages and dependencies
clean    remove object files
doc     run godoc on package sources
env     print Go environment information
fix     run go tool fix on packages
fmt     run gofmt on package sources
get     download and install packages and dependencies
install   compile and install packages and dependencies
list    list packages
run     compile and run Go program
test    test packages
tool    run specified go tool
version   print Go version
vet     run go tool vet on packages

Environment variables

$ go env
GOARCH="amd64"
GOBIN=""
GOCHAR="6"
GOEXE=""
GOHOSTARCH="amd64"
GOHOSTOS="linux"
GOOS="linux"
GOPATH="/home/vladimiroff/go"
GORACE=""
GOROOT="/usr/lib/go"
GOTOOLDIR="/usr/lib/go/pkg/tool/linux_amd64"
CC="gcc"
GOGCCFLAGS="-g -O2 -fPIC -m64 -pthread"
CGO_ENABLED="1"

workspace

bin/
  streak             # command executable
pkg/
  linux_amd64/
    code.google.com/p/goauth2/
      oauth.a        # package object
src/
  code.google.com/p/goauth2/
    .hg/            # mercurial repository metadata
    oauth/
      oauth.go        # package source
      oauth_test.go     # test source
  github.com/nf/
    streak/
      .git/         # git repository metadata
      oauth.go        # command source
      streak.go       # command source

Браво. И сега какво?

Връщаме се обратно към Hello, world! примера:

package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Printf("Hello, world!\n")
}

и се фокусираме върху

package main

Пакети

Една програма на Go е структура от пакети. Нямате шанс просто да хвърлите
едно парче код, в даден файл и то да тръгне.

Особености

Без значение от колко файла се състои:

One package to rule them all

Ако си мислите за "Lord of the rings", грешите. Говорим ви за main.

В една програма имаме точно един пакет main и при изпълнението ѝ се изпълнява функцията main в него.

Програмата приключва, когато приключи изпълнението на функцията main.

Тя не връща нищо.

Преизползване на пакети

Става с ключовата думичка import, последвана от името на пакета, в кавички

import "fmt"

Ако искаме да импортнем няколко пакета:

import "fmt"
import "os"

което go fmt би свел до

import (
  "fmt"
  "os"
)

import

package main

import (
  "fmt"
  "os"
)

func main() {
  fmt.Printf("Hello, world!\n")
}

Видимост

Какво точно можем да използваме от импортнат пакет? Тук става забавно.

Даден идентификатор (било то на променлива, константа, тип, функция или
метод) е видим извън пакета си, тогава и само тогава когато името му започва с главна буква.

Наричаме ги exported (на други места им викат public).

Останалите са недостъпни (демек private)

Основни типове

... но това не е всичко

Независещи от архитектурата числови типове

Имаме свободата да решим точно колко байта да е нашия тип:

... и разбира се имаме unsigned:

Зависещи от архитектурата

Пояснение

Типовете int и int32 са различни дори в архитектури на които int е 32 бита. Същото е и за uint.

Пример

var name string = "Чочко Чочков"
var age uint8 = 25

Горното можем (и трябва) да запишем като:

var (
  name string = "Чочко Чочков"
  age uint8 = 25
)

Ако са с един и същи тип, можем и така:

var name, age string = "Чочко Чочков", "двадесет и пет"

WTF! WTF! WTF! Защо типа е на грешното място!?

type-inference

Можем да правим и така:

name := "Чочко Чочков"
age := 25
package main

import "fmt"

name := "Киро"

func main() {
  fmt.Printf("%s, защо да не може?\n", name)
}

Стойности по подразбиране

Не се грижим за това да си инициализираме стойностите. Всяка променлива в Go се инициализира по подразбиране:

var (
  digit int     // 0
  digit *int    // nil
  number float64  // 0.0
  isIt bool     // false
  name string    // ""
  root complex64  // (0+0i)
  pipe chan <type> // nil
)

Кастване

Кастването работи, както очаквате:

number := 42           // (int=42.0)
specificNumber := float64(number) // (float64=42.0)

С тази разлика, че нямате имплицитен каст:

number * specificNumber // (mismatched types int and float64)

Unused variable

Дефинирана стойност, която не се използва, води до грешка по време на компилация

Константи

Аналогично с var:

const (
  name string = "Чочко Чочков"
  age uint8 = 25
)

Могат да бъдат само

iota

Нали помните enum?

const (
  Monday = iota
  Tuesday
  Wednesday
  Thursday
  Friday
  Partyday
  Sunday
)

Контролни структури

if

if age < 13 {
  fmt.Print("Още не си тийнейджър")
} else if age >= 13 && age < 20 {
  fmt.Print("В момента си тийнейджър")
} else {
  fmt.Print("Минали са ти тийнейджърските години")
}

for

Добрия стар for от C:

for i := 0; i < 20; i++ {
  fmt.Println(i)
}

И точно както в C, някои от аргументите не са задължителни.
... някои да се чете като всички.

package main

import "fmt"

func main() {
  for {
    fmt.Println("Can't stop me!")
  }
}

Забележка: Отварящата { и тук е на същия ред с условието

while

Няма. for покрива всичките му приложения.

foreach

Няма. for покрива всичките му приложения.

switch

switch {
  case age < 13:
    fmt.Print("Още не си тийнейджър")
  case age >= 13 && age < 20:
    fmt.Print("В момента си тийнейджър")
  default:
    fmt.Print("Минали са ти тийнейджърските години")
}

_Няма_нужда_от_излишния break

Ако искаме да изпълним два поредни case-а, използваме fallthrough.

break и continue

Все пак има break, който е приложим за for цикли.

continue работи, точно както очаквате и където очаквате.

goto

Да, има и такова.

Ако не знаете кога, не го ползвайте.

Към момента допускаме, че още не знаете кога => не го ползвате.

Особености, с които се сблъскахте (Q&A)

;

Q: Няма точка и запетая след всеки израз?

A: Всъщност има, но е имплицитна.

Сега си спомнете за правилото с отварящата {.

Индентация

Q: Интервали vs. Табове?
A: Един таб.

В следващия епизод:

Въпроси?